FTM Kanunu

Resmî Gazete Tarihi: 01.05.1997 Resmî Gazete Sayısı: 22976

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; fahri trafik müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (Değişik:RG-24/11/1999-23886) Bu Yönetmelik, fahri trafik müfettişliği görevinin verilmesi ve iptali ile kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı düzenlenmesini ve bu tutanağın en yakın trafik birimlerine gönderilmesiyle birlikte, yapılacak olan uygulamanın esas ve usullerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- (Değişik:RG-7/3/2019-30707)

Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve ek 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(Değişik:RG-7/3/2019-30707)

Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Müfettiş: Fahri Trafik Müfettişini,

Tutanak: Fahri Trafik Müfettişi Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişlerde Aranacak Şartlar, Müracaat ve Değerlendirme Esas ve Usulleri

Aranacak Şartlar

Madde 5- Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) (Değişik:RG-24/11/1999-23886) En az yüksekokul mezunu olmak

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e) (Değişik:RG-27/11/2001-24596) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

Müracaat

Madde 6- (Değişik:RG-24/11/1999-23886)

Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.

 

Müracaatların Kabulü  ve Değerlendirilmesi

Madde 7-(Değişik:RG-7/3/2019-30707)

Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1’deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.

Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur.

Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve EK-2’de gösterilen “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlardan ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaz. Bu şekilde müfettiş seçilenler eğitime tabi tutulmazlar.

Bu işlemlere ilişkin görevler, illerde trafik denetleme birimlerince, merkezde Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

 

Eğitim

Madde 8-Müfettişlerin eğitimi;

Yüksek Kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar.

Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına  katılmayanlara müfettişlik kimliği  verilmez.

 

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

Madde 9(Başlığıyla birlikte değişik:RG-24/11/1999-23886)

Müfettişler;

a) (Değişik:RG-7/3/2019-30707) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları (EK-3) herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.

b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.

c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.

d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

Sorumluluk

Madde 10- Görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.

 

Müfettişlik Görevinin Sona Erdirilmesi

Madde 11- Müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir.

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.

b) Ayrılma isteğinde bulunanlar.

c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.

d) Müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.

e) Yetkilerini, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenler.

f) Trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.

g) (Ek:RG-15/11/1997-23171) Herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler.

h) (Ek:RG-24/11/1999-23886) (Mülga bent:RG-27/11/2001-24596)

Görevin sona erdirilmesi işlemleri, belgeyi tanzim eden valiliklerce yapılır ve Bakanlığa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Müfettiş Sayısı

Madde 12-(Değişik:RG-7/3/2019-30707)

Bir ildeki müfettiş sayısı, o ilde kayıtlı tescilli araç sayısının binde ikisinden fazla olamaz. 7 nci maddenin beşinci fıkrasında sayılanlar ile engellilerin müracaatları bu orana dâhil edilmez.

 

Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler

Madde 13-(Değişik:RG-7/3/2019-30707)

9 uncu maddeye göre müfettişlerce fiziki ya da elektronik ortamda tanzim edilen tutanaklar, trafik kuruluşlarında gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülür.

Müfettişlerce, elektronik ortamda düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği ile gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

 

Geçmiş dönem tutanaklarının kullanımı

Geçici Madde 1 – (Ek:RG-7/3/2019-30707)

Bu maddenin yayımı tarihinden önce basımı yapılmış olan Fahri Trafik Müfettişleri Trafik Suçu Tespit Tutanakları bitinceye kadar kullanımına devam edilir.

 

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/5/1997

22976

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

15/11/1997

23171

2.

24/11/1999

23886

3.

9/2/2000

23959

4.

27/11/2001

24596

5.

22/12/2003

25324

6.

7/3/2019

30707