FTM Nasıl Olunur?

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ NASIL OLUNUR?

​Fahri Trafik Müfettişi olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az kırk yaşında olmak, Yüksekokul mezunu olmak,  En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak gerekiyor.

Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak gerekiyor.

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ MÜRACAATLARI NEREYE YAPILIR?

Şartları taşıyan kişilerden müfettişliğe istekli olanların, 2 adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek adres kayıt sistemine kayıtlı oldukları İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

MÜRACAATLARIN KABULÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

8 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklikle müracaatlara dair yeni hüküm belirlendi: Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1’deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.

Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur.

Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

TRAFİK TESPİT TUTANAKLARI ONLINE GÖNDERİLEBİLECEK

8 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklikle online olarak ceza tespit tutanakları EGM’ye gönderilebilecek. Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.